• Lorgar /
 • Гаранционна политика и гаранционни карт

Гаранционна политика и гаранционни карт

LORGAR Ви благодари, че избрахте нашите продукти. Вярваме, че оборудването, което сте закупили, ще Ви служи дълги години, ако спазвате правилата за експлоатация и съхранение. 

Гаранционна карта

Можете да изтеглите и попълните гаранционната карта
Гаранционна карта

1. Общи гаранционни условия 

LORGAR предоставя 24-месечна ограничена гаранция за своите продукти, освен ако не е посочено друго в местното законодателство.

Гаранционен период означава календарен период, през който производителят се задължава да осигури гаранционен ремонт на устройството на крайния потребител.

Гаранционният срок се изчислява от датата на закупуване на продукта от крайния потребител, посочена в документа, потвърждаващ покупката.

Документите, потвърждаващи покупката са:

 • Правилно попълнена оригинална гаранционна карта на хартиен или електронен носител, с правилно и ясно попълнени "модел", "сериен номер", "дата на продажба" полета с печата на търговската организация, съдържащ нейното име.
 • Касов бон или друг документ за трансакция, одобрен от законодателството.

2. Отказ от отговорност 

Гаранцията на производителя не покрива:

 • механични повреди, замърсяване или счупвания, които не са възникнали по вина на производителя;
 • неизправности в резултат на злоупотреба или неправилно използване;
 • щети в резултат на действия на трети лица или форсмажорни обстоятелства;
 • дефекти на устройството в резултат на излагане на атмосферни явления или други външни влияния, нарушения на правилата за инсталиране и/или съхранение;
 • повреди, причинени от попадане на предмети, течности, насекоми или други животни в устройството;
 • повреди, причинени от битови фактори: висока влажност, запрашеност, агресивна среда и др.;
 • естествено износване на оборудването;
 • части на устройството, които се износват с времето, както и части, които се чупят лесно: стъкло, пластмаса, лампи и др.;
 • ако серийният номер или фабричният печат са повредени или липсват;
 • ако условията, посочени в гаранционния сертификат, се променят по какъвто и да е начин без предварителното писмено съгласие на производителя;
 • дефекти на устройството, причинени от нестабилност на електрическата мрежа, чиито работни норми не отговарят на установените стандарти;
 • дефекти на устройството, причинени от значително отрицателно въздействие на околната среда (мълния, пожар, наводнение и др.), което е извън контрола на производителя, както и небрежно боравене с устройството;
 • изисквания за модификации на дизайна на устройството, за да се адаптира към местните условия, които се различават от тези в страната, за която устройството е проектирано, произведено и/или сертифицирано;
 • претенции относно функционалните характеристики на уреда, ако текущите характеристики отговарят на декларираните от завода производител;
 • консумативи, освен ако повредата не е причинена от дефект в материалите или качеството на изработката;
 • козметични повреди, включително, но не само, драскотини, вдлъбнатини, счупена/разкъсана пластмаса, хартия, картон или други части от лесно повреждащи се материали;
 • повреди, причинени от употреба с продукти на други производители;
 • повреди в резултат на поддръжка (включително надстройки и разширения), извършена от лица, различни от представители на LORGAR или оторизирани сервизни центрове на LORGAR;
 • продукти, чиято функционалност или характеристики са променени без писменото съгласие на LORGAR;

Гейминг столове LORGAR: Следните действия и щети са изключени от гаранцията:

 • материали (напр. плат, кожа или други материали, използвани при производството на продуктите и податливи на износване, с изключение на случаите, когато причината за дефектите са дефекти в материала или качеството на продукцията);
 • козметични повреди, включително драскотини, вдлъбнатини, счупена/скъсана пластмаса, плат, кожа, хартия, картон или други части от лесно повреждащи се материали;
 • щети, причинени от неправилно боравене, злоупотреба, контакт с течности, огън или други външни ефекти, както и контакт с насекоми или животни;
 • щети, причинени от използване на стол LORGAR в нарушение на разпоредбите на ръководствата, спецификациите или други публикувани препоръки от LORGAR;
 • повреди в резултат на поддръжка (включително надстройки и разширения), извършена от лица, различни от представители на LORGAR или оторизирани сервизни центрове на LORGAR;
 • продукти, чиято функционалност или характеристики са променени без писменото съгласие на LORGAR;
 • дефекти, причинени от естественото износване на продукта;
 • дефекти или щети, възникнали при използване на столове LORGAR за търговски цели;
 • щети, възникнали в резултат на неправилно транспортиране или преместване на стола по вина на клиента;
 • повреди, възникнали в резултат на използване на стола в екстремни климатични условия.

ВНИМАНИЕ! Продуктите на LORGAR не са предназначени за никакви "критични приложения"!

"Критични приложения" означават животоподдържащи системи, медицински приложения, свързване към имплантирани медицински устройства, търговско транспортиране, ядрено оборудване или системи и всяко друго приложение, при което повредата на устройството може да доведе до нараняване или смърт или щети на имущество.

Недостатъците на продукта не включват следното:

 • Мирис на нова пластмаса или гума, излъчван от продукта през първите дни на употреба;
 • Промяна на цветовия нюанс, гланц на частите на оборудването по време на работа;
 • Шумове (ненадвишаващи санитарните норми), свързани с принципа на работа на отделните компоненти на продукта, а именно:

-    вентилатори;

-    водни клапани;

-    електрически релета;

-    електродвигатели;

-    ремъци;

-    компресори;

 • Шумове, причинени от естествено износване (стареене) на материали, а именно:

- пращене при нагряване/охлаждане;

- скърцане;

- леко почукване на движещи се механизми;

- необходимостта от подмяна на консумативи и износващи се части, които са станали неизползваеми в резултат на естественото им износване.

3. Условия за получаване на гаранция

Гаранционните задължения към устройствата LORGAR могат да бъдат изпълнени чрез замяна с устройство, подобно по функционалност (в този случай се установява нов гаранционен срок).

За да получите гаранционно обслужване, можете да се свържете с търговския представител, от който е закупено устройството, като донесете касовия бон и дефектния продукт.

Гаранционните ремонти се прилагат за устройства LORGAR, които са станали дефектни, след като продуктът е бил продаден на крайния потребител, при условие че:

• гаранционният срок на устройството е в сила;

• дефектът на продукта не е причинен от нарушение на правилата за работа: механични повреди, проникване на течности, предмети, насекоми, ремонт от неупълномощени лица, други причини, които не са свързани с производството;

• има правилно и ясно попълнен гаранционен сертификат на хартиен или електронен носител от производителя или финансов документ, потвърждаващ факта на покупка (касов бон, разписка за продажба, бележка за доставка, разписка за плащане или друг финансов документ, който е в съответствие с местното законодателство).